Jednostavno se finansirajte putem obrnutog faktoringa

Obrnuti faktoring je posebna vrsta faktoringa koja se ugovara između faktora i dužnika, u kojem faktor preuzima dužnikovu obavezu plaćanja prema dobavljačima iz ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga.

Zakon o faktoringu Republike Srpske

Zakažite sastanak u Big faktoru.

Sve faktoring usluge

Sve usluge

Redovni faktoring

Otkup nedospjelog postojećeg ili budućeg kratkoročnog potraživanja.

Obrnuti faktoring

Plaćanje obaveza i izmirenje duga prema Vašim dobavljačima umjesto Vas.

Međunarodni faktoring

Redovni i obrnuti faktoring kada je jedna od strana u poslu iz inostranstva.